Skip to content

Vad är KBT?

KBT-psykologen intresserar sig för vad som fungerar för klienten för att hen ska uppnå sina mål. Strävan är att hjälpa klienten till nya insikter, ny inlärning och korrigerande erfarenheter med evidensbaserade metoder, utan dömande och förutfattad mening.  KBT-psykologens uppdrag är att vara skicklig, kreativ och flexibel i användandet av de metoder, tekniker och redskap som ingår i det terapeutiska arbetet. Ett viktigt mål är att lära klienten att reglera och stå ut med sina känslor. Detta är en förutsättning för att klienten ska kunna reagera på ett önskvärt sätt och ökar förutsättningarna för att klienten ska kunna känna mening i tillvaron och uppleva kärlek, respekt, gemenskap, glädje och välbefinnande – ett gott liv.

  • KBT bygger på ett vetenskapligt synsätt och man använder metoder och tekniker som är baserade på den senaste forskningen inom området. Några av de tekniker som används är exponering, beteendeexperiment, beteendeaktivering, känsloreglering, kognitiva tekniker, acceptans, färdighetsträning, validering.
  • Behandlingsarbetet baserar sig på en noggrann analys av beteenden och tankemönster kontra klientens problematik samt vidmakthållandefaktorer.
  • I KBT betonas samarbete mellan terapeuten och klienten. Båda förväntas vara aktiva under sessionen.
  • Klienten förväntas genomföra hemuppgifter mellan sessionerna.
  • Återkommande fokus är samspelet mellan tankar, känslor, beteenden och fysiologiska reaktioner.
  • Tydliga och konkreta mål formuleras för varje klient.
  • I det terapeutiska arbetet används olika formulär och skattningsinstrument.
  • Behandlingarna är i regel kortvariga (ofta 15- 20 sessioner) men kan vara kortare eller längre beroende på problemets art
  • Behandlingsarbetet bedrivs oftast på psykologmottagningen men kan förläggas till annan plats när detta är mest funktionellt

En behandling inleds alltid med ett ömsesidigt bedömningssamtal. Här får du möjlighet att presentera dig,  att beskriva ditt problemområde  och att uttrycka dina förväntningar och önskemål.  Du får under detta samtal kort information om behandlingen och möjlighet att bedöma om du får förtroende för att gå in i ett samarbete med mig kring dina problem och din målsättning.